Politika spoločnosti

Politika spoločnosti

Vychádzajúc zo strategického zámeru spoločnosti, ktorým je orientácia na klienta a vybudovanie flexibilnej stavebnej firmy, sa vedenie spoločnosti BEL SLOVAKIA, s.r.o. zaväzuje:

 •  vybudovať , udržiavať a trvale zlepšovať  integrovaný manažérsky systém   podľa noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, STN OHSAS 18001          
 • zodpovednosťou za kvalitu realizácie stavebných prác riaditeľa firmy, ktorý vytvára podmienky na jej zabezpečenie
 • kvalitnou prácou trvale dosahovať znižovanie nákladov a zvyšovanie technickej úrovne stavieb  zodpovedajúcej špecifickým požiadavkám zákazníkov  v požadovanom čase a nákladoch.
 • k vytváraniu takých  pracovných podmienok v spoločnosti, aby sa do procesu zlepšovania systému zapojili všetci pracovníci,  s cieľom dosiahnuť dlhodobý úspech spoločnosti prostredníctvom spokojného zákazníka a tým aj prosperitu spoločnosti a spokojnosť zamestnancov
 • zabezpečiť a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych  a iných požiadaviek
 • k snahe o nepretržité zlepšovanie výkonnosti a efektívnosti riadenia procesov
 • uplatňovať prevenciu ako jeden z nástrojov zlepšovania kvality procesov,  environmentálneho správania sa a predchádzania prevádzkovým nehodám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov  a iných osôb
 • vyčlenením potrebných zdrojov sústavne zabezpečovať vzdelávanie pracovníkov spoločnosti.
 • spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov s cieľom podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov.
 • vytvárať podmienky pre bezpečné, nezávadné a zdravie neohrozujúce pracovné prostredie a prijímať opatrenia k znižovaniu možných rizík a  zdolávaniu mimoriadnych udalostí za účelom ich odstránenia
 • trvale zlepšovať pracovné postupy a pracovné podmienky našich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • zabezpečiť a presadzovať požiadavky ochrany životného prostredia a bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy 

Každý pracovník má povinnosť ihneď informovať svojho vedúceho o nedostatkoch, ktoré zistil, aby sa urýchlene riešili a nepokazili meno našej spoločnosti. Každý pracovník má právomoc predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločnosti.

 

 

V Poprade, 30.4.2012                                                                   

                                                       Milan Fáber                      

                                                                                                                                                              Konateľ spoločnosti